Reklamácia

internetového obchodu (e-shopu) www.underbeauty.sk

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený v e-shope www.underbeauty.sk a vlastnícke právo prešlo na kupujúceho.
 2. Ak kupujúci je koncový spotrebiteľ, na všetok ponúkaný tovar sa mu poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je koncový spotrebiteľ, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 3. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 4. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:                                                                                                                                            • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku alebo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobeným kupujúcim
  • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 6. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na našu kontaktnú adresu avšak nie na dobierku. Balík poslaný na dobierku neprevezme! Tovar musí byť nenosený, nepoškodený alebo iným spôsobom znehodnotený. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a priložiť alebo zaslať emailom vyplnený Vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy (je prílohou OP).
 7. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, informovať kupujúceho a vybaviť reklamáciu bezodkladne. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Suma za tovar bude vrátená výhradne na bankový účet kupujúceho, ktorý uvedie do Vzorového formulára pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.
 8. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru kupujúcemu, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie kupujúcim.
 9. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, tovar sa môže pri preprave poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti doručovateľa, ak má podozrenie, že tovar môže byť porušením vonkajšieho obalu poškodený. Vaším podpisom doručovateľovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 10. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

VRÁTENIE TOVARU

Chcete čiastočne alebo úplne vrátiť objednávku? Máte na to nárok do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Vyplňte formulár Vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý nám zašlite emailom na emailovú adresu: info@underbeauty.sk

alebo ho vytlačte a priložte k tovaru, ktorý chcete vrátiť.

Budeme radi, ak nám poskytnete spätnú väzbu, prečo ste sa tak rozhodli.

Z hygienických dôvodov spodnú bielizeň a pančuškový tovar nie je možné vymeniť ani vrátiť z dôvodu nesprávnej veľkosti. Preto je dôležité pri nákupe použiť veľkostné tabuľky. Pri vrátení tovaru bez uvedenia dôvodu, t. j. pri odstúpení od zmluvy vrátime peniaze iba za originálne zabalený tovar. Nesmie byť vybratý z balenia.

 

REKLAMÁCIA TOVARU

Je potrebné tovar reklamovať? To nás mrzí, vyriešime to k vašej spokojnosti.

Vyplňte Vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy (príloha OP) a zašlite nám ho (ak máte možnosť, tak spolu s fotografiou vadného tovaru na emailovú adresu: info@underbeauty.sk 

Na základe popisu a fotografie môžeme navrhnúť ako reklamáciu riešiť a budeme Vás informovať o ďalšom postupe.

Nakoľko sa jedná často o položky nižšej hodnoty, snažíme navrhnúť taký postup, aby náklady na dopravu, výmenu, prípadne opravu neboli vo výsledku vyššie ako hodnota samotného produkt.

 

POSTUP AKO NÁM TOVAR DORUČIŤ

Tovar môžete vrátiť prostredníctvom Slovenskej pošty nasledovne:

 • Tovar zabaľte do nepriehľadného obalu/obálky. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru.
 • Označte zásielku/obálku našou korešpondenčnou adresou: Barbora Oydasik, č. domu 287, 930 32 Macov
 • Zásielku podajte na Vašej najbližšej pošte. Zásielku nám neposielajte na dobierku - takáto zásielka nebude prevzatá.