Nákupný Košík

Žiadne produkty v košíku.

Podmienky ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť: Barbora Oydasik IČO: 30 164 664,  DIČ: 1025537348 so sídlom: 930 32 Macov c. 287 zapísaná v živnostenskom registri (ďalej len „spoločnosť“), vlastník webovej stránky www.underbeauty.sk ako správca osobných údajov, si vás týmto, ako dotknuté osoby, dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov zo strany spoločnosti, vrátane rozsahu vašich práv súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikační číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov, článok 6 ods. 1 písm. nariadenie EÚ o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) ako právny základ. Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, sa článok 6 ods. 1 písm. b GDPR ako právny základ. Platí to aj pre operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení. Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha naša spoločnosť, článok 6 ods. 1 písm. c GDPR ako právny základ. V prípade, že si zásadné záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, článok 6 ods. 1 písm. d GDPR slúži ako právny základ. Ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu legitímnych záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad predchádzajúcim záujmom, článok 6 ods. 1 písm. f GDPR ako právny základ pre spracovanie.

Aké osobné údaje o vás spracovávame?

Spoločnosť spracováva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/EC (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „Nariadenie“), a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov osobné údaje, ktoré spoločnosť poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci objednávky tovaru v e-shope, prihlásením sa k odberu newsletterov UnderBeauty.sk, či pri reklamácii tovaru). Ide o tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa pobytu či doručovacia adresa
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • Heslo v zašifrovanej podobe
 • Profilové informácie ako vek a pohlavie

Spoločnosť ďalej spracováva údaje, ktoré o vás získa pri nákupe tovaru alebo tým, že používate jeho služby. Ide o tieto údaje:

 • IP adresa
 • Súbory cookies
 • Údaje o prehliadači a zariadení
 • Geografické údaje
 • Údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu)
 • Prípadne iný online identifikátor

Spoločnosť spracováva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov.

Na aké účely a na základe akých právnych titulov vaše osobné údaje spracovávame?

 • Spracovanie osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru v e-shope
  • Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
  • V príprave tvorby objednávky spoločnosť zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov a reklamácií
  • Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností spoločnosti. V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracúva spoločnosť osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu pri reklamácii.
  • Pri vybavovaní reklamácií spoločnosť zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare.
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením zákazníckeho účtu
  • Pokiaľ sa zaregistrujete ako používateľ UnderBeauty.sk spracúva vaše osobné údaje a to za účelom vedenia zákazníckeho účtu. Právnym titulom k spracúvaniu je plnenie zmluvy, resp. konanie za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, dodanie objednaného tovaru, súvisiaca komunikácia a taktiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
  • V prípade vedenia zákazníckeho účtu spoločnosť zhromažďuje a spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu – meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pobytu alebo doručovacia adresa, heslo v zašifrovanej podobe, profilové informácie ako vek a pohlavie, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu).
 • Spracúvanie osobných údajov na zasielanie newsletterov (obchodné oznámenie)
  • V prípade, že zaregistrujete vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov, spoločnosť bude spracovávať vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode. Vaše osobné údaje spoločnosť začne spracúvať až po tom, ako zaregistrujete vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov na UnderBeauty.sk a následne dokončíte túto registráciu potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v doručenej e-mailovej správe. Ak nebude registrácia vyššie uvedeným spôsobom dokončená, vaša e-mailová adresa bude bez zbytočného odkladu odstránená.
  • V prípade existujúcich zákazníkov môže spoločnosť spracovávať vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, e-mailová adresa za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu oprávneného záujmu.
 • Spracúvanie údajov zákazníkov so súhlasom na marketingové a obchodné účely (napr. zaslanie hodnotiaceho formulára od Heureka)
  • V prípade, že udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely, bude spoločnosť spracovávať vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, pohlavie, vek, e-mailová adresa, IP adresa a z nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, údaje o prehliadači a zariadení a prípadné iné online identifikátory, a to primárne za účelom vytvorenia vhodnej ponuky tovaru a služieb spoločnosti alebo tretích strán v súvislosti s oslovením zákazníka, a to prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie slúžiacej k zasielaniu personalizovaných ponukových e-mailov, cielenej reklamy a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov.
 • Použitie súborov cookies a analýza webových stránok
  • V prípade, že používate webové stránky spoločnosti, súhlasíte so zhromažďovaním súborov cookies, ktoré spoločnosť na svojich webových stránkach používa za účelom zlepšenia fungovania svojich webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít, t. j. ponúkanie reklamy na základe vyhodnotenia vášho záujmu o tovar.

Na aké účely a na základe akých právnych titulov vaše osobné údaje spracovávame?

Spoločnosť uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a spoločnosťou a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 10 rokov, pokiaľ sú osobné údaje spracovávane na základe súhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov spoločnosť osobné údaje vymaže.

Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Spoločnosť je oprávnená tieto podmienky zmeniť. Novú verzie podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovú adresu, ktorú ste spoločnosti poskytli.

COOKIES

Čo sú cookies?

 1. Cookies je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosiela navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferované zobrazovanie produktov, produktové filtre a ďalšie nastavenia pri nakupovaní. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.
 2. Súbory cookies používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb pri nakupovaní, zobrazenie histórie prehliadaných produktov, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na automatické prihlásenie do vášho účtu pri ďalšej návšteve a na ochranu vašich údajov.

Na aké účely používame cookies?

 1. Cookies pomáhajú k vášmu pohodlnejšiemu nákupu a jednoduchému prehliadaniu webových stránok. Cookies slúžia najmä na:
 • Zaistenie správnej funkčnosti našich webových stránok, aby bolo možné dokončiť proces objednania tovaru s čo najmenšími ťažkosťami
 • Zaistenie bezpečného prihlásenia, na overovanie používateľov, na prevenciu podvodného využitia prihlasovacích poverení a na ochranu používateľských dát pred prístupom neautorizovaných strán;
 • Uloženie prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia zakaždým znovu zadávať;
 • Zapamätanie si obsahu nákupného košíka;
 • Zaistenie vzhľadu webových stránok vzhľadom na preferencie a požiadavky návštevníkov;
 • Analýzu návštevnosti, správania, preferencií a záujmov používateľov;
 • Ponúkanie reklamy na tovar podľa záujmu používateľa.

Súhlas s používaním cookies a jeho odvolanie

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím cookies. Súhlas s používaním cookies je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookies, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavení svojho prehliadača, a to nižšie uvedeným spôsobom. V prípade, že tak urobíte, môžete byť nútení manuálne nastavovať niektoré voľby zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Počas akej doby vaše osobné údaje spracúvame?

 1. Vaše osobné údaje spoločnosť spracúva v prípade zakúpenia tovaru v e-shope po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar na účely oprávnených záujmov spoločnosti (pozri vyššie). Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivované aj objednávky.
 2. V prípade, že spoločnosť spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov k marketingovým a obchodným účelom alebo k zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov, osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov, alebo do doby, kým súhlas neodvoláte. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané zo strany spoločnosti na iné účely na základe iných právnych titulov, v súlade s touto Informáciou o spracúvaní osobných údajov.

Kto všetko bude mať k vašim osobným údajom prístup?

 1. Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie popísaných účelov okrem spoločnosti a jeho zamestnancov spracúvané tiež partnermi spoločnosti. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje, si naša spoločnosť starostlivo vyberá a zveruje osobné údaje iba tým partnerom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných opatrení, aby nemohlo dôjsť najmä k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu odovzdaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.
 2. Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú, či v budúcnosti môžu byť:
 • osoby, ktoré pre spoločnosť zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré spoločnosť na tieto služby využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie ich obsahu preferenciám používateľov);
 • osoby, ktoré pre spoločnosť zaisťujú expedíciu tovaru zákazníkom;

Spoločnosť je ďalej povinný niektoré vaše osobné údaje odovzdávať na základe platných právnych predpisov, napr. orgánom štátnej správy, súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s prípadným správnym, trestným a občianskym súdnym konaním.

Aké máte práva vo vzťahu k spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti?

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (pokiaľ je spracúvanie na súhlase založené, t. j. napr. súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely; spracúvaniu údajov zo súborov cookies je možné zamedziť nastavením vášho webového prehliadača);
 • Právo na prístup k osobným údajom (právo požadovať informácie či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, či sú alebo nie sú spoločnosťou spracúvané, a pokiaľ je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalším informáciám podľa čl. 15 Nariadenia);
 • Právo na prenesenie údajov (právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi; a ďalej právo na to, aby tieto osobné údaje boli odovzdané priamo od jedného správcu k druhému, ak je to technicky uskutočniteľné);
 • Právo na opravu (právo požadovať, aby spoločnosť bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú);
 • Právo na obmedzenie spracúvania (právo požadovať, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie, okrem iného v prípade, že z dôvodu uplatnenia práva na opravu spoločnosť overuje správnosť údajov; alebo pokiaľ by zo strany spoločnosti boli osobné údaje spracúvané protiprávne, ale nežiadate vykonať ich vymazanie);
 • Právo na vymazanie (právo požadovať, aby spoločnosť vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazala, okrem iného pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spoločnosťou spracúvané a neexistuje žiadny ďalší právny titul na spracúvanie; alebo pokiaľ by zo strany spoločnosti boli osobné údaje spracúvané protiprávne);
 • Právo vzniesť námietku (právo požadovať, aby spoločnosť prestala spracúvať vaše osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu);
 • Právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Ako môžete našu spoločnosť kontaktovať?

V prípade akejkoľvek otázky ku spracovaniu vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na našu spoločnosť písomne na adrese Barbora Oydasik, 930 32 Macov č. 287 či na tel. č. +421 907 179 712 alebo e-mailovej adrese info@underbeauty.sk.