Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorý je vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.underbeauty.sk.,
Barbora Oydasik, so sídlom 930 32 Macov č. 287, IČO 30 164 664, IČ DPH SK1025537348, zapísaná v živnostenskom registri u Okresného úradu Bratislava, č. 104-10056, email: office@underbeauty.sk, kontaktná osoba: Barbora Oydasik, tel. č.: +421 948 167 590 (ďalej len „predávajúci"), a kupujúceho pri uzatvorení kúpnej zmluvy (ďalej len „kupujúci").

2. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom:
- č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ObčZ"),
- č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
- č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

3. Kupujúci musí mať pri uskutočňovaní objednávky tovaru viac ako 18 rokov. Na objednávku kupujúceho mladšieho ako 18 rokov sa hľadí tak, akoby nebola uskutočnená. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

4. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

6. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom.

7. Zľavový kód sa rozumie súbor niekoľkých písmen a číslic, po ktorých zadaní do príslušného políčka v nákupnom košíku bude vypočítaná kupujúcemu zľava na tovar. Zľavové kódy sú zverejňované v rámci reklamných akcií alebo zasielané e-mailom.

8. Zľavová poukážka je individuálne alebo skupinovo poskytnutá zľava, ktorá môže mať tlačenú alebo elektronickú podobu. Súčasťou je kód, po ktorého zadaní do príslušného políčka v nákupnom košíku je kupujúcemu z jeho nákupu odpočítaná hodnota uvedená na zľavovej poukážke.

9. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Objednávka produktu - uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v internetovom obchode, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Kúpiť", vyplní objednávkový formulár, zvolí si počet produktov (prípadne spresní parametre produktu) a vyberie spôsob platby. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Pri odoslaní objednávky kupujúci potvrdzuje aktívnym klikom, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

2. Pri nákupe tovaru je povinnosťou Kupujúceho poskytnúť nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste nám poskytli pri objednaní tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.

3. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru v internetovom obchode, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí a potvrdení vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

4. V prípade, že máte u nás vytvorené konto, vaša objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii Moje Objednávky, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení. Na emailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ.

6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.

7. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar pri potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo pri podozrení na zneužitie, zadanie objednávky overiť telefonicky alebo e-mailom na elektronickú adresu zákazníka. Prípadne, ak ide o zákazníka, ktorý si opakovane objedná tovar a opakovane ho nepreberie, predávajúci si vyhradzuje právo žiadať od zákazníka platbu vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho. V prípade, že tento zákazník nesúhlasí, predávajúci má právo objednávku stornovať a e-mailovou formou to oznámiť zákazníkovi.

9. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

10. Kupujúci môže zrušiť objednávku emailom, ak ešte nebola vybavená. Pre zrušenie objednávky nás kontaktujte prostredníctvom formulára v prílohe č. 1 Obchodných podmienok, Vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je potrebné zaslať na emailovú adresu info@underbeauty.sk.

Cena tovaru, platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Kúpna cena je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného kupujúceho po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane DPH, ak nie je uvedené inak.

2. Kúpna cena uvedená pri tovare v okamihu vytvorenia objednávky je kúpnou cenou záväznou pre predávajúceho aj kupujúceho a po prevedení objednávky nebude zmenená, a to ani v prípade, že zo strany predávajúceho následne dôjde k úprave výšky kúpnej ceny za tovar, alebo bude prebiehať reklamná zľavová akcia. Pri výmene rovnakého druhu tovaru za inú veľkosť platí kupujúci cenu zhodnú s kúpnou cenou v pôvodnej objednávke. V prípade, že kupujúci požaduje výmenu za iný druh tovaru, platí cena tovaru podľa aktuálneho cenníka a kupujúcemu nevzniká nárok na zľavu, či použitie zľavového kódu, ktoré boli uplatnené v pôvodnej objednávke.

3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou a kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

4. E-shop automaticky po potvrdení/odoslaní objednávky generuje potvrdzujúci email.

5. Vo veci vybavenia objednávky komunikujú kupujúci a predávajúci predovšetkým prostredníctvom e-shopu, emailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

6. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť spôsobmi uvedenými v sekcii Doprava a platba.

7. Tovar je doručovaný spôsobmi prepravy, ktoré sú uvedené v sekcii Doprava a platba. Možnosti dopravy a platby sú e-shopom automaticky ponúknuté a vypočítané kupujúcemu pri vyplňovaní objednávkového formulára. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

8. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Ponúkaný tovar je spravidla skladom a je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Tovar, ktorý nie je na sklade/nie je dostupný je označený priamo v e-shope „Momentálne vypredané". Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 45 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

9. Faktúra (daňový doklad) je zaslaná zákazníkovi v elektronickej podobe na jeho e-mailovu adresu.

10. Dobu doručenia si stanovuje samotná prepravná spoločnosť a nie je našim e-shopom garantovaná.

11. Kupujúci je povinný si doručený tovar riadne prekontrolovať a prípadné poškodenie obalu zásielky a následné z toho vyplývajúce očividné poškodenie dodávaného tovaru reklamovať priamo u doručovateľa/prepravnej spoločnosti. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za dodaný tovar a služby.

12. Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke. Ak kupujúci neprevezme produkt, prepravca ho uloží vo svojej prevádzke a vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do lehoty stanovenej dopravcom, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká. Kupujúci bude vyzvaní k písomnému zaslaniu bankového účtu, na ktorý mu bude cena objednaného tovaru vrátená v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar. Predávajúci si vyhradzuje nárok na odpočítanie prepravných nákladov reálne vydaných na spätné doručenie tovaru doručovateľom/prepravnou spoločnosťou predajcovi. Ak bol tovar objednaný s platbou formou dobierky, bude na jeho meno vystavená a na jeho adresu zaslaná faktúra pokrývajúca nevyhnutné náklady účtované predajcovi doručovateľom/prepravnou spoločnosťou na spätné doručenie tovaru do spoločnosti.

13. Základným platidlom je mena euro.

14. V prípade, že ste náš e-shop navštívili a nakúpili cez portál Heureku, obdržíte následne po dodaní dotazník, ktorý vás požiada o hodnotenie naše služby a tovar. Budete moc vďačný ak nám pošlete svoje hodnotenie.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. V prípade, že chce kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy je povinný doručiť písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

3. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť formulár v prílohe č. 1 Obchodných podmienok, Vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje označené „*" – hviezdičkou.

4. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Takto vrátený tovar musí byt v originálnom balení, nepoužitý/nenosený/nepraný.

5. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7. Spotrebiteľ môže vrátiť iba tovar, z ktorého neboli odstránené pevné etikety, nebol nosený a praný. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

8. Nárok na akčnú výhodu (darček, zľavu či iné zvýhodnenie) vzniká, pokiaľ objednávka spĺňa všetky pravidlá aktuálne vyhlásenej akcie. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, tento nárok zaniká. Darček je povinný vrátiť spolu s nevyhovujúcim tovarom. Ak kupujúci vracia iba časť tovaru a hodnota ponechaných výrobkov neprekračuje stanovenú hranicu pre nárok na darček, je tiež povinný ho vrátiť. V opačnom prípade mu bežná cena darčeka odpočítaná z celkovej hodnoty objednávky.

9. Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:
adresa: Barbora Oydasik, 930 32 Macov č. 287, telefónne číslo: +421 948 167 590, email: info@underbeauty.sk.
Na danú adresu je možné zasielať tovar len dopravcom Slovenská pošta na náklady kupujúceho. Predajca nie je povinný uhradiť dodatočné náklady kupujúcemu, ak si kupujúci zvolí iný, ako bežný, a teda najlacnejší spôsob dopravy tovaru.

Záručná doba, práva z vadného plnenia

1. Predávajúci nezodpovedá za vady produktu, ak tieto sú spôsobené nekvalitnými podkladmi dodanými kupujúcim.

2. Predávajúci nie je povinný upozorniť kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov, tieto nijako neupravuje a nemení, ale sú spracovávané automaticky. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.

3. Výlučne kupujúci zodpovedá za vady produktov spôsobené dodaním vadných/nekvalitných podkladov.

4. Kupujúci zodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím tovaru.

5. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, t.j. 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

7. Nároky z vád tovaru je možné uplatniť výhradne emailom na adresu: info@underbeauty.sk alebo písomne na adrese predávajúceho: Barbora Oydasik, 930 32 Macov č. 287. Kupujúci je pri reklamácii povinný poskytnúť údaje nevyhnutné pre identifikáciu reklamovanej zásielky, pravdivo, úplne a zrozumiteľne popísať reklamovanú vadu, priložiť fotografickú dokumentáciu vady a poskytnúť kontaktné údaje pre účely komunikácie o vybavení reklamácie. Nároky z vád tovaru sú vybavované bez zbytočného odkladu, u kupujúceho najneskôr však do 30 dní odo dňa ich uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nejde odstrániť.

8. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené vonkajšími vplyvmi a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok, použitie tovaru v rozpore s jeho účelom alebo odporučeným užívaním, alebo z dôvodu neoboznámenia sa s odporúčaným užívaním a ošetrovaním tovaru, prirodzené zmeny materiálov, z ktorých je tovar vyrobený. Záruka sa ďalej nevzťahuje na darčeky, ktoré dostanete zadarmo.
Nárok na bezplatnú záručnú opravu, či výmenu zaniká aj:
- nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva,
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
- uplynutím záručnej doby tovaru,
- neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.

Mimosúdne riešenie sporov

1. Kupujúci má právo sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci zamietne túto žiadosť alebo na ňu do 30 dní od jej odoslania neodpovie, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z.

2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Kupujúci má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,00 €.

4. V prípade akýchkoľvek problémov môže kupujúci kontaktovať predávajúceho na e-mailovej adrese: info@underbeauty.sk.

Ochrana osobných údajov a súkromia

1. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, emailová adresa.

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto blokujeme a z našej strany osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto mu boli zaslané emailom spolu s objednávkou.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky.

3. Súhlas s týmito obchodnými podmienkami potvrdzuje kupujúci odoslaním objednávky.

4. Inak neupravené vzťahy v týchto obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

5. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 9.2.2021.

 

PRÍLOHA Č. 1 – VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy/Reklamačný formulár
Adresát: Barbora Oydasik, 930 32 Macov č. 287
e-mail: info@underbeauty.sk
Oznamujem Vám, že týmto odstupujem od zmluvy od tohto tovaru*:
Dátum objednávky*:
Číslo objednávky*:
Meno a priezvisko spotrebiteľa*:
Adresa spotrebiteľa*:
Vrátenie kúpnej ceny požadujem zaslať na účet – IBAN*:
Dátum*:

 

Podpis spotrebiteľa:
(len v prípade ak je zasielané v listinnej podobe)*

Položky označené * sú povinné.